Fara San Martino, Abruzzi

SKU: 119
  • 17 1⁄2 x 22 7/8”

  • 1928