Farmhouse, Ravello

SKU: 207
  • 9 1/8 x 12 1/4”

  • 1932