Turello, Southern Italy

SKU: 209
  • 12 1/4 x 8 7/8”

  • 1932